Urbanisme

Pratdip està en procés d’elaboració del seu Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) el qual el dia 30 d’octubre de l’any 2008 fou aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona amb uns condicionants a incorporar.

El mes de gener del 2009 es va portar a terme una reunió amb el Director General d’Urbanisme de Tarragona per tal de concretar els condicionants. Un cop aquests siguin incorporats al document final, es presentarà un Text Refós que serà publicat al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya moment a partir del qual el POUM de Pratdip entrarà en vigència.

ACCÉS ALS DOCUMENTS DEL POUM

(http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=239458&fromPage=load)

  • Reglamentació
  • Cartografia