Ordenances municipals

 • Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena.
 • Taxa per expedició de documents administratius.
 • Reguladora de la taxa per aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb una finalitat lucrativa.
 • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 • Ordenança fiscal reguladora de  l’impost sobre béns immobles (rustica i urbana).
 • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Taxa pel subministrament d’aigua.
 • Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
 • Taxa pel servei de clavegueram.
 • Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
 • Taxa per llicències urbanístiques.
 • Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública.
 • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 • Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via publica del paviment o de les voreres.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics.
 • Ordenança municipal reguladora per la tinença d’animals.

Podeu consultar el contingut complet de les ordenances a les oficines de l’ajuntament en l’horari d’atenció al públic o bé sol·licitar-les a la següent adreça de correu electrònic: ajuntament@pratdip.cat.